greenflex-positief-no-baseline 1
Search
Close this search box.

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 – De verkoper is enkel gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de offertes of bestellingen. Door deze bevestiging zijn meteen huidige voorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden afgedrukt op formulieren van de koper, zijn niet van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op de huidige verkoopsvoorwaarden moeten bij geschrift worden bewezen.

Art. 2 – Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper, tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria. Indien de koper in gebreke is de verkoopprijs zo in hoofdsom als in accessoria integraal te betalen op de vervaldag, zal de verkoper de verkochte goederen mogen terughalen, op kosten van de koper, waar zij zich ook moge bevinden, of zij al dan niet reeds verwerkt zou zijn. Indien de koper zou stellen dat de goederen niet werden geleverd dient hij dit te bewijzen.

In geval van wanbetaling vanwege de koper zullen gebeurlijke reeds betaalde afkortingen op de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, ten titel van schadevergoeding, definitief verworven zijn door de verkoper, die bovendien niet zal kunnen gehouden zijn enige vergoeding te betalen, aan wie ook, voor gebeurlijke verwerking van de niet integraal betaalde goederen.

Ingeval de koper reeds beschikt heeft over goederen die niet integraal zou zijn betaald, dan staat hij onvoorwaardelijk alle welkdanige schuldvorderingen, die hij wegens verhandeling van de door de verkoper geleverde waar zou bezitten op enige derde, af aan de verkoper. Alle welkdanige overeenkomsten waarbij de koper enige niet integraal betaalde goederen in zekerheid zou hebben gegeven, zullen niet tegenstelbaar zijn aan de verkoper.

Art. 3 – De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en het respecteren ervan is voor de verkoper geen resultaatsverbintenis. Bij eventuele vertraging in de levering heeft de klant geen recht op schadevergoeding lastens de verkoper noch tot het verbreken van de overeenkomst, behalve in geval van opzettelijke fout van de verkoper zelf.

Art. 4 – Alle welkdanige klachten omtrent de geleverde goederen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid, schriftelijk geschieden en wel binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende goederen. Het terugzenden van dergelijke goederen mag slechts mits uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gebeuren. In zover de koper het bewijs levert dat hij schade geleden heeft door de minderwaardige of slechte kwaliteit van de geleverde goederen, of door een andere bewezen fout in hoofde van de verkoper, zal de koopprijs van de gebruikte hoeveelheid beschouwd worden als maximum bedrag van schadeloosstelling. De koper kan geen aanspraak maken op enige verdere schadeloosstelling welke rechtsgrond hij ook zou aanvoeren.

Art. 5 – Niet essentiële afwijkingen van kleur en/of tekening kunnen geen grond uitmaken voor weigering van de betrokken goederen of voor prijsvermindering.

Art. 6 – Alle vorderingen van de klant tegen de verkoper, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.

Art. 7 – Tenzij anders is overeengekomen gebeurt de levering “EX WORKS” op de maatschappelijke zetel van de verkoper en is de overeengekomen prijs “EX WORKS”.

Art. 8 – Betwistingen over een factuur dienen door de klant schriftelijk binnen de acht dagen na de ontvangst van die factuur aan de verkoper te worden gemeld, zoniet wordt de factuur geacht perfect te beantwoorden aan wat overeengekomen is. De klant wordt vermoed de factuur uiterlijk de derde werkdag na de factuurdatum te hebben ontvangen.

Art. 9 – De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Art. 10 – Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7%, met een minimum interestvoet van 12%.

Art. 11 – In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Art. 12 – De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 13 – Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door koper aangegane verbintenissen, in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten.

Art. 14 – Indien de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant en/of in geval van wanprestatie van de klant, heeft de verkoper recht op vergoeding van al haar schade, met inbegrip van de winstderving. Indien de goederen reeds zijn gefabriceerd of indien de productie reeds is aangevat, heeft de verkoper altijd het recht om te vorderen dat zij door de klant warden in ontvangst genomen en contant betaald.

Art. 15 – In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper kan evenwel beslissen de zaak voor de rechtbanken van de zetel of woonplaats van de koper te brengen. Alle relaties tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het nationale recht toepasselijk op de zetel van de verkoper. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 16 – Wijziging of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules dezer voorwaarden, heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van een onderdeel van een clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van het niet-gewijzigde of niet-nietige deel van de clausule tot gevolg.

Art. 17 – Met het oog op het aangaan en uitvoeren van contracten met de koper, houden wij persoonsgegevens in verband met koper, schriftelijk of mondeling verkregen. De persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en worden niet langer bewaard dan nodig. De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om zijn persoonlijke gegevens te corrigeren. Voor andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, email info@greenflex.be.

Op zoek naar de juiste verpakking voor jouw product?

Scroll naar boven